Νοσοκομεία-Προμήθειες Νοσοκομείων

Νοσοκομεία-Προμήθειες Νοσοκομείων

Νομοθετικό Κείμενο

Εφημερίδα της Κυβερνήσεως

Θέμα

Υπουργική Απόφαση Υ4α/οικ.50142

1474/B/6.6.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ.Υ4α/οικ.18051 27/3/2012 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 946/Β/2012)

Υπουργική Απόφαση Υ4α/ΓΠ/οικ.48985

1465/Β/5.6.2014

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 139491/2006 κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1747/τ.Β΄), «Καθορισμός προϋποθέσεων, κριτηρίων και διαδικασιών πρόσβασης στο σύστημα νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης ανασφάλιστων και οικονομικά αδυνάτων πολιτών

Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/ΓΠ.οικ. 30869

933/Β/14.4.2014

Ανάκληση ισχύος των διατάξεων των με αρ. αριθ. ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.6546/2014 (ΦΕΚ 183/Β/31−1−2014) και ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.18909/2014 (ΦΕΚ 624/Β/13−3−2014) Υπουργικών Αποφάσεων περί Επιλογής διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.) του Υπουργείου Υγείας

Υπουργική Απόφαση ΔΥΓ3α/Γ.Π.οικ.18909

624/Β/13.3.2014

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ6546, ΦΕΚ 183/Β/31.1.2014, Υπουργικής Απόφασης «Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας από 1−1−2014 για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας»

Υπουργική Απόφαση Δ.ΥΓ3α/ΓΠ.οικ.6546

183/Β/31.1.2014

Επιλογή διαγωνιστικής διαδικασίας για τη διενέργεια των διαγωνισμών φαρμάκων του Προγράμματος Προμηθειών, Υπηρεσιών και Φαρμάκων Υγείας (Π.Π.Υ.Φ.Υ.), του Υπουργείου Υγείας

Υπουργική Απόφαση ΔΥ16/Γ.Π.οικ.76625

403/ΥΟΔΔ/22.8.2013

Συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Υπουργική Απόφαση Αριθμ. Φ. 700/95/82967 Σ. 415

2270/Β/6.8.2012

Καθορισμός ποσοστού μείωσης των τιμών των φαρμάκων και των συναφών φαρμακευτικών προϊόντων
που διατίθενται
στους δικαιούχους
από τα Στρατιωτικά Φαρμακεία
και τα υποκαταστήματά τους

Υπουργική Απόφαση Αριθ. Υ4α/οικ.18051

946/Β/27.3.2012

Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια

Υπ. Απ. Αριθμ. Υ4α/
οικ. 85649

1702/Β/1.8.2011

Κλειστά Ενοποιημένα Νοσήλια και Ημερήσιο Νοσήλιο στο ΕΣΥ

Ν. 3918/2011

31/Α/2.3.2011

Διαρθρωτικές αλλαγές στο σύστημα υγείας (Άρθρα 1 έως 13, 32,74)

ΥΑ ΔΥΓ3α/οικ.14801/2011

317/Β/25.2.2011

Προμήθεια φαρμάκων φορέων Εποπτευομένων από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης
και καθιέρωση νοσοκομειακής συσκευασίας

Π.Δ. 113/2010

194/Α/22.11.2010

Διαδικασία ανάληψης υποχρεώσεων
από το Δημόσιο /Ληξιπρόθεσμες οφειλές-90 ημέρες

Ν. 3867/2010

128/Α/3.8.2010

Εξόφληση προμηθειών νοσοκομείων
και διαγωνισμοί

Ν. 3846/2010

66/Α/11.5.2010

Τροποποίηση άρθρου 3 ν. 3580/2007 σχετικά με προμήθειες Νοσοκομείων
μέσω διαγωνισμών

Ν. 3816/2010

6/Α/26.1.2010

Άρθρο 12, παρ. 2 – Προμήθεια φαρμάκων σοβαρών παθήσεων
από ιδιωτικά φαρμακεία σε νοσοκομειακή τιμή

Ν. 3790/2009

143/Α/7.8.2009

Άρθρο 19-Προμήθειες κοινωνικοασφαλιστικού συστήματος

Ν. 3763/2009

80/Α/27.5.2009

Άρθρο 36- Νομιμοποίηση προμηθειών νοσοκομείων

Κανονισμός 1177/2009

L 314/ 1.12.2009

τροποποίηση των οδηγιών 2004/17/ΕΚ, 2004/18/ΕΚ
και 2009/81/ΕΚ
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου όσον αφορά
τα κατώτατα όρια εφαρμογής τους
κατά τις διαδικασίες σύναψης συμβάσεων

Ν. 3730/2008

262/Α/23.12.2008

Άρθρο 15-
Προμήθεια φαρμακείων ιδιωτικών κλινικών
σε νοσοκομειακή τιμή

Π.Δ. 60/2007

64/Α/16.3.2007

Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ "περί συντονισμού
των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών
και υπηρεσιών"

Ν. 3580/2007

134/Α/18.6.2007

Προμήθειες φορέων εποπτευόμενων
από Υπ. Υγείας.

Ν. 2955/2001

256/Α/2.11.2001

Προμήθειες νοσοκομείων

Π.Δ. 235/2000

199/Α/14.9.2000

Εκσυγχρονισμός ιδιωτικών κλινικών

ΥΑ 1320/1998

99/Β/10.2.1998

Ορισμός νοσηλίου νοσοκομείων

ΥΑ Α6/1398/1989

335/Β/9/4/1989

Διάθεση και χορήγηση φαρμακευτικών ιδ/των που έχουν άδεια κυκλοφορίας
μόνο για Ν/Σ χρήση

Αφήνετε τo www.sfee.gr και εισέρχεστε σε άλλο διαδικτυακό τόπο.

Κάντε κλικ στην επιλογή "Συνέχεια" για να εισέλθετε στον νέο διαδικτυακό τόπο, διαφορετικά κάντε κλικ στην επιλογή "Ακύρωση" για να επιστρέψετε στην προηγούμενη σελίδα του vortal του ΣΦΕΕ.