01.09.2020 – Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας για συγκρότηση και ορισμός μελών στο ΚΕ.Σ.Υ.

01-09-2020 – Εγκύκλιος του Υπουργείου Υγείας με θέμα:

Τροποποίηση 1η της υπ’ αριθμ. πρωτ. Α1β/Γ.Π. 33401/13.05.2019 Απόφασης, με θέμα «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Κεντρικό Συμβούλιο Υγείας (ΚΕ.Σ.Υ.)»

Δείτε την εγκύκλιο (469 ΚΒ)