02-07-2013 – Τροποποίηση των αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.127482/25-11-2010 (ΑΔΑ: 4Ι0ΡΘ-9) και ΔΥ1δ/Γ.Π.142742/2-3-2012 (ΑΔΑ:Β44ΕΘ-ΞΝΒ) αποφάσεων με περιεχόμενο την ανασυγκρότηση της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας (Ε.Ε.Δ.) για κλινικές μελέτες

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.63770

Αρχείο pdf (67KB)