05-03-2020 – Επιστολή ΙΣΑ προς Υπουργό Υγείας για τις Επιστημονικές Εκδηλώσεις

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Αρ. Πρωτ. : 11728 05.03.2020 Αναστολή της με αρ. πρ. 27810/2018 εγκυκλίου του Ε.Ο.Φ. για τις επιστημονικές εκδηλώσεις