07-04-2020 – Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας: Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄1078)

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Α.Π.: οικ.14676/253 07.04.2020 Διευκρινίσεις επί της με αριθμ. 12998/232/23-3-2020 ΚΥΑ (Β΄1078) για μέτρα στήριξης εργαζομένων και επιχειρήσεων-εργοδοτών του ιδιωτικού τομέα, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19 και λοιπά μέτρα στήριξης