1158/Β/03.04.2020 – Επιπλέον πληττόμενοι ΚΑΔ – Αναστολή ΦΠΑ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α.1073
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1158/Β/03.04.2020

Καθορισμός των λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 1 της από 11.03.2020 ΠΝΠ (ΦΕΚ 55 Α΄), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με την οποία λαμβάνονται κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του

id: 551

Κατεβάστε εδώ το αρχείο