119/Α/08.07.2019 – Μεταφορά ΗΔΙΚΑ και Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Νομοθετικό Κείμενο: ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 81
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 119/Α/08.07.2019

“Σύσταση, συγχώνευση, μετονομασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων”

id: 518

Κατεβάστε εδώ το αρχείο