12/06/2013 – Δήλωση Δραστηριοτήτων που Αφορούν στην Παραγωγή-Συσκευασία-Ανασυσκευασία-Εισαγωγή

ΣΥΝΤΟΜΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΛΩΣΗ /ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗ  ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ  των Παρασκευαστών, των Εισαγωγέων ή των Διανομέων των δραστικών ουσιών σύμφωνα με την Οδηγία 2011/62/ΕΕ(Κ.Υ.Α .Αριθ. Δ.ΥΓ3α/Γ.Π. 32221/29-4-2013 (ΦΕΚ 1049 Β΄/29-04-2013)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

Έγγραφα τεκμηρίωσης που προσκομίζονται από την εταιρεία ανάλογα με τη δηλούμενη δραστηριότητα

ΕΝΤΥΠΟ ΔΗΛΩΣΗΣ /ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ

των Παρασκευαστών, των Εισαγωγέων ή των Διανομέων των δραστικών ουσιών

Ημερομηνία Έκδοσης: 12/06/2013

Έτος: 2013