1208/Β/07.04.2020 – ΚΥΑ για παράταση άδειας ειδικού σκοπού & αναστολής υποχρεώσεων προς το ΕΡΓΑΝΗ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 14556/448
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1208/Β/07.04.2020

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση τουχρόνου εργασίας και της άδειας ειδικού σκοπού του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (Α’ 55)

id: 553

Κατεβάστε εδώ το αρχείο