1255/Β/31.03.2021 – NEA ΚΥΑ – Παράταση τηλεργασίας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. οικ. 13779
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1255/Β/31.03.2021

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55), όπως ισχύει.

id: 639Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο