137/Α/29.08.2019 – Δεδομένα Προσωπικού Χαρακτήρα

Νομοθετικό Κείμενο: NOMOΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4624
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 137/Α/29.08.2019

“Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις”

id: 520

Κατεβάστε εδώ το αρχείο