139/ΥΟΔΔ/26.02.2020 – Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Δ.Σ ΕΚΑΠΥ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.12538
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 139/ΥΟΔΔ/26.02.2020

Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)

id: 536

Κατεβάστε εδώ το αρχείο