14/07/2005 – Παράταση Ηλεκτρ. & Εντυπης Υποβολής Απογραφικών Δελτίων Τ. Γν.

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 43900
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 4183