147/Α/08.08.2016 – Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Νομοθετικό Κείμενο:  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4412
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 147/Α/08.08.2016

“Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).”

id: 454Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο

Κατ’ εξουσιοδότηση Κανονισμός (ΕΕ) 2015/2170