1490/Β/14.04.2021 – Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ3(α)10486
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1490/Β/14.04.2021

Τροποποίηση των παρ. 1 και 2 της υπ’ αρ. οικ. 58584/27-07-2018 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Υγείας «Καθορισμός εφάπαξ τέλους για την αξιολόγηση φαρμάκων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης» (Β’ 3189), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ3(α)22018/11.6.2019 (Β’ 2391) όμοια απόφαση

id: 644

Κατεβάστε εδώ το αρχείο