1509/Β/14.04.2021 – Παράταση των μέτρων στήριξης εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες μέχρι τις 30.4.2021

Νομοθετικό Κείμενο: Aριθμ. 17512/1153
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1509/Β/14.04.2021

Τροποποίηση της υπ’ αρ. 39363/1537/30-9-2020 (Β’ 4262) κοινής υπουργικής απόφασης, ως προς τη διάρκεια εφαρμογής των μέτρων των περ. β), γ), δ) και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει

id: 645

Κατεβάστε εδώ το αρχείο