1566/Β/24.04.2020 – Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας-COVID-19

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 16135/499
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 1566/Β/24.04.2020

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α’ 55)

id: 557A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο