21/01/2013 – Επιστροφή στον ΕΟΦ των Ταινιών Γνησιότητας των Φαρμακαποθηκών

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 4686

Άμεση Εφαρμογή του αρθρ.4 παρ. 3 της Υ.Α.ΓΥ 24α/22.2.2012, ΦΕΚ 545Β’ 1.3.2012.
«Επιστροφή στον ΕΟΦ των Ταινιών Γνησιότητας των προϊόντων των Φαρμακαποθηκών, που προορίζονται για Εξαγωγή/Ενδοκοινοτική Διακίνηση»

Περισσότερα

(Μετάφραση)