209/ΥΟΔΔ/01.04.2015 – Τροποποίηση μελών στην Επιτροπή Προμηθειών Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ.22685

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 209/ΥΟΔΔ/01.04.2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.76625/12−8−2013 (ΦΕΚ 403 ΥΟΔΔ/2013) υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει

id: 378A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο