21/Α/21.02.2016 – Παράλληλο πρόγραμμα

Νομοθετικό Κείμενο:  ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 4368
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 21/Α/21.02.2016

“Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις.”

Οι κυριότερες διατάξεις που αφορούν στον κλάδο μας συνοψίζονται στις κατωτέρω:

1. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε – ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

Άρθρο 33: Υγειονομική Κάλυψη Ανασφάλιστων και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ορίζεται δικαίωμα ελεύθερης πρόσβασης στις Δημόσιες Δομές Υγείας, νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης για Ανασφάλιστους και ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, ενώ προσδιορίζεται ποιοι ακριβώς είναι αυτοί (μεταξύ άλλων και οι Πρόσφυγες). Οι σχετικές δαπάνες καλύπτονται από τον ΕΟΠΥΥ. Οι όροι και οι προϋποθέσεις της πρόσβασης και της νοσηλευτικής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, ενδεχόμενη οικονομική συμμετοχή στη φαρμακευτική δαπάνη στη βάση οικονομικών κριτηρίων, η απαιτούμενη διοικητική διαδικασία και η τήρηση ηλεκτρονικών Μητρώων, καθορίζονται με Υπουργική Απόφαση.
Άρθρο 34: Καταργείται η συμμετοχή στη δαπάνη περίθαλψης με παρακράτηση ποσοστού επί των συντάξεών τους για τους λήπτες υπηρεσιών ψυχικής υγείας και φιλοξενούμενων σε δομές κλειστής περίθαλψης.
Άρθρο 53: Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΠΥΥ: Μεταξύ άλλων:
– Τροποποιείται το άρθρο 29 του ν. 3918/2011 (Α΄31), όπως ισχύει, και ορίζεται ο Ε.Ο.Π.Υ.Υ. καθολικός διάδοχος των φορέων που εντάσσονται σε αυτόν ως προς τις υπηρεσίες και αρμοδιότητες που αφορούν αποκλειστικά παροχή υγείας σε είδος.
– Τροποποιείται το αρ. 35 παρα. 1 του ν. 3918/2011 και δίδεται η δυνατότητα ρύθμισης αποπληρωμής των ποσών rebate που τυχόν οφείλονται με καταβολή σε τέσσερις ισόποσες διμηνιαίες δόσεις, με καταβολή της πρώτης δόσης μέχρι 15.3.2016, της δεύτερης δόσης μέχρι 15.5.2016, της τρίτης δόσης μέχρι 15.7.2016 και της τέταρτης δόσης μέχρι 15.9.2016.
Άρθρο 57: Ρύθμιση θεμάτων ΕΟΦ: Μεταξύ άλλων:
– Δίδεται το δικαίωμα υπογραφής σε διευθυντές, τμηματάρχες και υπαλλήλους του Οργανισμού κατ’ εντολή του Προέδρου.
– Τίθεται σε ισχύ η παρα. 4 του αρ. 1 του ν. 3918/2011, σύμφωνα με το οποίο εξαιρούνται από την εφαρμογή του, εν λόγω, νόμου οι συμβάσεις προμηθειών και υπηρεσιών του ΕΟΦ και των θυγατρικών του εταιρειών ΙΦΕΤ Α.Ε. και ΕΚΕΒΥΛ Α.Ε.
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε4 Άρθρα 62-72: Καθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας του Γ.Ν. Θήρας
ΥΠΟΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε5 Άρθρο 73: Διατάξεις σχετικά με την έγκριση των δαπανών Δ.Υ.Πε.

2. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ΄-ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 79: Υποχρέωση Τήρησης κωδικοποιημένου ηλεκτρονικού αρχείου με επιδημιολογικά δεδομένα και δεδομένα για την κατανάλωση φαρμάκων και εμβολίων από την καθ’ ύλην αρμόδια Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας.
Άρθρο 88: Δυνατότητα επιχορήγησης δημοσίων νοσοκομείων, από Περιφέρεια για την κάλυψη έκτακτων ή/και επειγουσών αναγκών τους.
Άρθρο 90: (παρά. 7) Τρόπος εκκαθάρισης δαπανών υγείας ΕΟΠΥΥ από 1.1.2016.
(παρα. 10) Παρέκκλιση ορίων των ορίων δαπανών του εκάστοτε φορέα για τη διάθεση των 24 εκατ. ευρώ που χορηγήθηκε στον ΕΟΠΥΥ.
Άρθρο 96: Δυνατότητα σύναψης συμβάσεων μεταξύ Υπ. Εθνικής Άμυνας με τρίτους για την προμήθεια αγαθών σχετικά με την υγειονομική περίθαλψη των προσφύγων και μεταναστών.
Άρθρο 98: Τροποποίηση άρθρ. 13 ν. 3918/2011 σχετικά με θέματα διενέργειας διαγωνισμών.

id: 440

Κατεβάστε εδώ το αρχείο