ΦΕΚ 226/Υ.Ο.Δ.Δ./07.04.2015 – Διορισμός Μέλους ΔΣ ΗΔΙΚΑ

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Φ 80350/12532/3734 226/Υ.Ο.Δ.Δ./07.04.2015 Τροποποίηση της Φ. 80350/24305/1694/25−10−2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)»  (ΥΟΔΔ 506), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει