227/Α/18.11.2020 – Νόμος 4753/2020

Νομοθετικό Κείμενο: ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4753
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 227/Α/18.11.2020

Λήψη συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/1150 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Ιουνίου 2019 για την προώθηση της δίκαιης μεταχείρισης και της διαφάνειας για τους επιχειρηματικούς χρήστες επιγραμμικών υπηρεσιών διαμεσολάβησης (L 186), ρυθμίσεις για τη Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, την Επιτροπή Ανταγωνισμού, τη λειτουργία της αγοράς και λοιπές διατάξεις

id: 610A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο