23-03-2020 Ανακοινώσεις σχετικά με τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα

Ανακοίνωση του ΕΟΦ σχετικά με το 2ο διορθωτικό στον κανονισμό Ιατροτεχνολογικών Προϊόντων (ΕΕ) 2017/745