23/07/2014 – Τροποποίηση της αριθμ.ΔΥ1δ/οικ.35997/11-4-2011 απόφασης

23/07/2014 – Τροποποίηση της αριθμ.ΔΥ1δ/οικ.35997/11-4-2011 απόφασης, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει, με περιεχόμενο τη συγκρότηση της Ενδεκαμελούς Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων