2334/Β/02.06.2021 – Υπολογισμός clawback 80-20 από 01/07/2020

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ3(α)οικ.33375
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2334/Β/02.06.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία οικ. Γ5/63587/2015 απόφασης του Υπουργού Υγείας με θέμα «Μηχανισμός αυτόματων επιστροφών (Clawback) φαρ-μακευτικής δαπάνης έτους 2016, 2017 και 2018» (Β’ 1803

id: 659

Κατεβάστε εδώ το αρχείο