2361/Β/03.06.2021 – ΚΥΑ για παράταση δυνατότητας τηλεργασίας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. οικ. 34972
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2361/Β/03.06.2021

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του», (Α’ 55), όπως ισχύει

id: 658A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο