238/ΥΟΔΔ/02.04.2020 – 4η Τροποποίηση – Mέλη Επιτροπής Αξιολόγησης

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Α1β/Γ.Π. οικ. 20923
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 238/ΥΟΔΔ/02.04.2020

Τροποποίηση (4η) της Α1β/Γ.Π.οικ:1105/09.01.2020 (ΑΔΑ:6ΒΦΓ465ΦΥΟ- Μ7Ε) απόφασης, με θέμα: Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)

id: 548

Κατεβάστε εδώ το αρχείο