27-03-2020 – Ανακοίνωση ΕΟΦ: Συστάσεις EMA για περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών που περιέχουν φωσφομυκίνη

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Ανακοίνωση ΕΟΦ 27.03.2020

EMA/670563/2019

EMA: Συστάσεις για περιορισμό της χρήσης αντιβιοτικών που περιέχουν φωσφομυκίνη