2891/Β/02.07.2021 – Τροποποίηση της ΚΥΑ για τα self tests στον ιδιωτικό τομέα

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.41588
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 2891/Β/02.07.2021

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.32209/ 24.5.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 σε εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία» (Β’ 2192), όπως τροποποιήθηκε με την υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.35098/4.6.2021 (Β’ 2372) κοινή υπουργική απόφαση

id: 664Ε

Κατεβάστε εδώ το αρχείο