289/Β/27.01.2021 – Υποχρεωτική Τηλεργασία -Φεβρουάριος 2021

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 3813/102
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 289/Β/27.01.2021

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρινών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του», (Α’ 55), όπως ισχύει

id: 627A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο