29/10/2012 – Πρόληψη της Εισόδου Ψευδεπίγραφων Φαρμάκων στη Νόμιμη Αλυσίδα Εφοδιασμού

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 76485

Οδηγία 2011/62/ΕΕ της 8ης Ιουνίου 2011 για την τροποποίηση της οδηγίας 2001/83/ΕΚ περί κοινοτικού κώδικα για τα φάρμακα που προορίζονται για ανθρώπινη χρήση, όσον αφορά την πρόληψη της εισόδου ψευδεπίγραφων φαρμάκων στη νόμιμη αλυσίδα εφοδιασμού

Περισσότερα (Μετάφραση)