29/11/2000 – Χορήγηση Άδειας Δυνατότητας Διεξαγωγής σε Αυτόνομα Κέντρα (φάση 1)

Αρ. Πρωτοκόλλου ΕΟΦ: 45213
Αρ. Πρωτοκόλλου ΣΦΕΕ: 3645