“Η Συμβολή των φαρμακευτικών εταιρειών στην προαγωγή της δημόσιας υγείας”, 2ο Πανελλήνιο Συνέδριο για την Διοίκηση, τα Οικονομικά και τις Πολιτικές Υγείας

Επικεφαλίδα:
Που εκδόθηκε:

Αθήνα, 13/11/06