31-03-2020 – Εγκύκλιος Υπουργείου Εργασίας: Διευκρινίσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ.12998/232/23-3-2020

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
οικ.13738/413 31.03.2020 Διευκρινήσεις επί της Κ.Υ.Α. αριθμ. 12998/232/23-3-2020 «Μέτρα στήριξης εργαζομένων επιχείρησεων-εργοδοτώ του ιδιωτικού τομέα, που έχουν αριθμό μητρώου εργοδότη (ΑΜΕ) στον e-ΕΦΚΑ, των οποίων ή έχει ανασταλεί η επιχειρηματική τους δραστηριότητα, βάσει ΚΑΔ, με εντολή δημόσιας αρχής ή πλήττονται σημαντικά βάσει ΚΑΔ κύριας δραστηριότητας ή δευτερεύουσας βάσει των ακαθάριστων εσόδων έτους 2018, όπως ορίζονται από το Υπουργείο Οικονομικών, για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων του κορωνοϊού COVID-19» (1078 Β’)