3112/Β/14.07.2021 – NEA ΚΥΑ (Έκτακτα μέτρα για COVID 19 από 12.07.2021 μέχρι 15.07.2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 44391
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3112/Β/14.07.2021

Παράταση ισχύος της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π. οικ.43319/09.07.2021 κοινής υπουργικής απόφασης «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημό- σιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από τη Δευτέρα, 12 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00 έως και την Πέμπτη, 15 Ιουλίου 2021 και ώρα 06:00» (Β΄ 3066)

id: 664Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο