326/ΥΟΔΔ/05.06.2019 – Ορισμός μελών της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέτες

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. A1β/Γ.Π.: 33777
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 326/ΥΟΔΔ/05.06.2019

“Τροποποίηση (2η) της 59383/18.09.2017 απόφασης, με θέμα: «Ορισμός μελών της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέτες”

id: 516

Κατεβάστε εδώ το αρχείο