36/Α/09.03.2021 – 4782_2021 Εκσυγχρονισμός και απλοποίηση του πλαισίου δημοσίων συμβάσεων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ2δ/Γ.Π. 82848/20
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 814/B/02.03.2021

Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία

id: 637Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο