3833/Β/09.09.2020 – Απλοποίηση αδειοδότησης παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. οικ. 92108/1045/Φ.15
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3833/Β/09.09.2020

Κατάταξη στις κατηγορίες της παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 4014/2011 (Α΄ 209), των μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων που προβλέπονται στις διατάξεις της υπό στοιχεία 3137/191/ Φ.15/21-3-2012 (Β΄ 1048) κοινής υπουργικής απόφασης, όπως ισχύει, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 9α του άρθρου 20 του ν. 3982/ 2011 (Α΄ 143)

id: 585Β

Κατεβάστε εδώ το αρχείο