3945/Β/15.09.2020 – Μέτρα πρόληψης κατά της COVID 19 – Τηλεργασία

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. οικ. 36124/1194
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 3945/Β/15.09.2020

Παράταση της ισχύος των έκτακτων και προσωρι νών μέτρων στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας του άρθρου 4 της από 11-03 2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του» (Α΄ 55), όπως ισχύει

id: 588

Κατεβάστε εδώ το αρχείο