39/Υ.Ο.Δ.Δ./23.01.2020 – Ορισμός και αντικατάσταση μέλους Επιτροπής Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. A1β/Γ.Π.οικ: 3037
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 39/Υ.Ο.Δ.Δ./23.01.2020

“Τροποποίηση (1η) της Α1β/Γ.Π.οικ:1105/9.1.2020 (ΑΔΑ:6ΒΦΓ465ΦΥΟ Μ7Ε) απόφασης, με θέμα: «Συγκρότηση και ορισμός μελών στην Επιτροπή Αξιολόγησης και Αποζημίωσης Φαρμάκων Ανθρώπινης Χρήσης (Επιτροπή Αξιολόγησης), με έδρα στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Ε.Ο.Φ.)”

id: 531

Κατεβάστε εδώ το αρχείο