4019/Β/20.09.2020 – Νέα ΚΥΑ- COVID 19-Περιφέρεια Αττικής

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4019/Β/20.09.2020

Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ. 56924/15.9.2020 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊο

id: 592

Κατεβάστε εδώ το αρχείο