4131/Β/22.12.2016 – Υπουργική Απόφαση για Κλινικές Δοκιμές

Νομοθετικό Κείμενο:  Αριθμ. Γ5α/59676A
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4131/Β/22.12.2016

“Διατάξεις για την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 536/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για τις κλινικές δοκιμές που προορίζονται για τον άνθρωπο και την κατάργηση της Οδηγίας 2001/20/ΕΚ”

id: 460Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο