4262/Β/30.09.2020 – Νέα ΚΥΑ για τις ευπαθείς ομάδες

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 39363/1537
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 4262/Β/30.09.2020

Λεπτομέρειες εφαρμογής και χρόνος ισχύος των περ. β) έως και ε) της παρ. 2 του άρθρου 4 της από 11.03.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως ισχύει, για «ευπαθείς ομάδες εργαζομένων» του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας

id: 595

Κατεβάστε εδώ το αρχείο