459/ΥΟΔΔ/24.06.2020 – Προσθήκη τακτικών μελών στο Δ.Σ ΕΚΑΠΥ

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. Γ4β/Γ.Π.οικ.:38281
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 459/ΥΟΔΔ/24.06.2020

Τροποποίηση – συμπλήρωση της υπ’ αρ. Γ4β/Γ.Π. οικ. 12538/25.2.2020 απόφασης του Υπουργού Υγείας «Συγκρότηση και ορισμός μελών στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας (Ε.Κ.Α.Π.Υ.)» (Υ.Ο.Δ.Δ. 139, ΑΔΑ: Ω74Δ465ΦΥΟ-Θ1Γ)

id: 574

Κατεβάστε εδώ το αρχείο