479/ΥΟΔΔ/01.07.2015 – Παύση Προέδρου ΗΔΙΚΑ

Νομοθετικό Κείμενο:  Αριθμ. Φ.80350/26983/Δ9/7404

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 479/ΥΟΔΔ/01.07.2015

Τροποποίηση της Φ. 80350/24305/1694/25−10−2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» (ΥΟΔΔ 506), όπως ισχύει.

id: 397Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο