ΦΕΚ 509/Υ.Ο.Δ.Δ./10.07.2015 – Τροποποίηση 9μελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο Εφημερίδα της Κυβερνήσεως Θέμα
Yπουργική Aπόφαση με Αριθμ. Α1β/ΓΠ 52047 509/Υ.Ο.Δ.Δ./10.07.2015 Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ Γ.Π.οικ.76625/12−8−2013 (ΦΕΚ 403 ΥΟΔΔ/2013) υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει