509/Υ.Ο.Δ.Δ./10.07.2015 – Τροποποίηση 9μελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας

Νομοθετικό Κείμενο:  Αριθμ. Α1β/ΓΠ 52047

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 509/Υ.Ο.Δ.Δ./10.07.2015

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. ΔΥ1δ/Γ.Π.οικ.76625/12−8−2013 (ΦΕΚ 403 ΥΟΔΔ/2013) υπουργικής απόφασης με περιεχόμενο τη συγκρότηση Εννεαμελούς Επιτροπής Προμηθειών Υγείας, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα και ισχύει.

id: 398

Κατεβάστε εδώ το αρχείο