5759/Β/28.12.2020 – Νέα ΚΥΑ (Τηλεργασία και προσέλευση για Ιανουάριο 2021)

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. 52831/1581
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 5759/Β/28.12.2020

Παράταση της ισχύος των επεκταθέντων σε όλη την Επικράτεια έκτακτων και προσωρινών μέτρων του άρθρου 235 του ν. 4727/2020 (Α΄184), ως προς την οργάνωση του τόπου και του χρόνου εργασίας για την αποσυμφόρηση των μέσων μαζικής μεταφοράς και του τόπου εργασίας

id: 621Α

Κατεβάστε εδώ το αρχείο