611/ΥΟΔΔ/22.10.2018 – Νέα μέλη Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας

Νομοθετικό Κείμενο: Αριθμ. A1β/Γ.Π.: 72326
Εφημερίδα Κυβερνήσεως: 611/ΥΟΔΔ/22.10.2018

“Τροποποίηση (1η) της 59383/18-09-2017 απόφασης, με θέμα: Ορισμός μελών της Εθνικής Επιτροπής Δεοντολογίας για Κλινικές Μελέτες”

id: 506

Κατεβάστε εδώ το αρχείο