69/ΥΟΔΔ/11.02.2016 -Ορισμός Προέδρου και μελών του ΔΣ ΗΔΙΚΑ

Νομοθετικό Κείμενο: Aριθμ. Φ 80350/59073/318

Εφημερίδα Κυβερνήσεως: ΦΕΚ 69/ΥΟΔΔ/11.02.2016

«Τροποποίηση της αριθμ. Φ. 80350/24305/1694/25−10−2012 απόφασης του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας «Ορισμός Προέδρου και μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. (Η.Δ.Ι.Κ.Α. Α.Ε.)» (ΥΟΔΔ 506), όπως ισχύει»

id: 435A

Κατεβάστε εδώ το αρχείο